هدف ما کمک کردن به افراد و فرآیند های فناوری اطلاعات با توسعه این تکنولوژی جدید در سراسر دنیا می باشد. صداقت، شفافیت، تعالی شخصیت، انتقاد سازنده از خود و احترام متقابل برایمان ارزشمند است.

توسعه یافته با مرکز تحقیقاتی توسعه فرآیند

میزبانی با مولتی ویرا